Privacy Verklaring

 Beste klant,

U bent klant van Studio LVC. Het kan daarom zijn dat Studio LVC persoonsgegevens van u verwerkt.

 Studio LCVC hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Studio LVC dat doet.

 

Voor vragen over uw privacy is Studio LVC als volgt voor u bereikbaar:

Website: wwwwstudiolvc.nl

Telefoonnummer:0646433366

E-mailadres: info@studiolvc.nl

Uw persoonsgegevens waarover Studio LVC beschikt zijn afkomstig van uzelf.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn persoonlijke gegevens. Deze informatie gebruiken wij om u in onze studio goed te kunnen begeleiden en indien nodig te bereiken.U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken.

 

Studio LVC verwerkt uw persoonsgegevens dus voor interne doeleinden. Het is noodzakelijk dat Studio LVC deze persoonsgegevens van u verwerkt om verwerkingsgrondslagen  gerechtvaardigd belang, en om gerechtvaardigde belangen van Studio LVC te behartigen, namelijk het belang van Studio LVC om kwalitatieve begeleiding te geven.

Studio LVC verwerkt op dit moment geen  persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht Studio LVC dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.  U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

 

Studio LVC  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de interne doeleinden te dienen. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is.[1] 

 

Als studio LVC uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

 

Studio LVC verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PS. food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. ( “PS. food & lifestyle”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle-producten en -diensten.

 

Alle persoonsgegevens die Studio LVC verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit Studio LVC werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van Studio LVC. Verder monitort Studio LVC continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

 

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Studio LVC met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

  • op inzage in uw gegevens;
  • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
  • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
  • om bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Studio LVC.
  • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
  • op beperking van de verwerking;
  • op dataportabiliteit
  • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Studio LVC via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

 

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Studio LVC uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Studio LVC probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

[1] Als de toepasselijke bewaartermijnen bekend zijn, dient deze alinea te worden verwijderd en dienen de bewaartermijnen omschreven te worden.

OPENINGSTIJDEN
maandag 08.30 – 18.00
dinsdag 08.30 – 18.00
woensdag 08.30 – 18.00
donderdag 19.00 – 21.00
vrijdag 08.30 – 21.00
zaterdag 08.30 – 13.00

Enkel op afspraak geopend.

CONTACTGEGEVENS
Dorpsstraat 15B
5846 AB Ledeacker

T. 06 46 43 33 66
info@studiolvc.nl

BEDRIJFSGEGEVENS
KvKnr. 84216409
BTWnr. NL003928971B05

×